الصاق جراحی-بینی-شکسته

جراحی بینی شکسته

جراحی بینی شکسته : برخی مواقع در درگیری های جسمی و حوادث ، بینی شکسته می شود ، شکستگی بینی در اصل شکستن پل بینی وغضروف بینی است

Call Now Button