الصاق working-after-nose-job

کار کردن بعد از جراحی بینی - دکتر سعید فرهی

بازگشت به کار و شروع کار کردن بعد از عمل بینی یکی از مواردی است که رعایت نکات آن برای حفظ نتیجه جراحی بینی درباره آن ضروری است.

Call Now Button