الصاق متخصص-گوش-و-گلو-وبینی

متخصص گوش و گلو و بینی

جراح و متخصص گوش و گلو و بینی با توجه به مهارتی که از گذراندن دوره های مختلف به دست آورده است به خوبی می تواند بیماری های مرتبط با سر و گردن را رفع نماید.

Call Now Button