الصاق انحراف-بینی

انحراف بینی

انحراف بینی نیز مانند بینی منجربه تغییر فرم بینی می شود به همین دلیل با کج شدن بینی اشتباه گرفته می شود.
در این مقاله قصد داریم توضیحات مفیدی درباره ی جراحی انحراف بینی و تفاوت های انحراف بینی با کج بودن بینی ارائه دهیم.

Call Now Button